VALD FÖR DIG

 • Kemiska risker - EN 943-1 och -2:

  specificera prestandakraven för gastäta dräkter, medan EN 14605 reglerar vätsketäta och stänktäta dräkter, EN 374-handskar, EN 136 och EN 137 andningsskydd och EN 13832 kemiska skyddsskor. Kemiska faror kan även innefatta kemiska krigföringsmedel, som utgör särskild risk på grund av deras höga nivå av toxicitet och persistens.
  Standarder som EN 943 specificerar inte krav för resistenstestning mot kemiska stridsmedel och därför är det viktigt att all personlig skyddsutrustning som är designad för användning på platsen för CBRN-incidenter testas separat för resistens mot sådana agens för att säkerställa dess lämplighet. .

 • Biologiska risker - EN 14126:

  specificerar prestandakraven för skyddskläder mot smittämnen.

 • Radiologiska risker - EN 1073 del 1 och 2:

  reglera skyddskläder mot radiologisk kontaminering.

 • Nukleära risker:

  Det finns ingen personlig skyddsutrustning i
  kunna ge skydd
  tillräcklig mot joniserande strålning; det enda effektiva skyddet är avstånds- eller högdensitetsskärmning (t.ex. betong eller bly).

DETEKTIONSINSTRUMENT

1 av 12

TORKSYSTEM

1 av 12