Villkor

Erbjudanden

Erbjudandena från Italian Safety Distribution SRL och Swiss Safety Distribution SAGL är varken bindande eller bindande.

Priser

De angivna priserna ska alltid tolkas som exklusive moms, utom där det uttryckligen anges om motsatsen. Priserna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Betalningar

De accepterade betalningsmetoderna är PayPal, kreditkort, banköverföring.

Leverans och transport

De sålda varorna reser på Kundens risk och risk även om de sålts fraktfritt. De sålda varorna anses vara överlåtna under prejudikatvillkor med äganderättsförbehåll tills full betalning av priset. Leveransvillkor är inte obligatoriska och måste därför anses vara ungefärliga. Varor som erbjuds för omedelbar leverans eller leverans avses alltid innefatta klausulen "i tid och med förbehåll för förhandsförsäljning".

Efter 8 dagar från leveransen av varorna kommer eventuella krav på densamma inte att anses vara giltiga.

Förpackningen för produkterna är avsedd som standard. Specialförpackningar måste begäras i förväg av kunden och skriftligen bekräftas av Italian Safety Distribution SRL eller av Swiss Safety Distribution SAGL och kan innebära en prishöjning.

Garanti

Garantin täcker inte defekter eller skador som orsakats under transporten eller av kunden till följd av försummelse i användningen eller manipulering av produkterna som orsakats direkt eller indirekt, eller som orsakats av reparationer, utbyten av enskilda komponenter, underhåll utfört av personer som inte är auktoriserade. av Italian Safety Distribution SRL eller av Swiss Safety Distribution SAGL.

Kunden måste, med påföljd för förverkande av samma garanti, rapportera till Italian Safety Distribution SRL eller till Swiss Safety Distribution SAGL eventuella fel eller defekter som hittats, inom 8 dagar efter att de inträffade och i alla fall senast 12 månader från fakturadatum.

Eventuellt ansvar som kan uppstå från produkterna för händelser efter leverans, inklusive eventuella skador på människor eller saker (även när sådana saker är delar eller tillbehör till produkten) kommer att vara kundens ensamma ansvar.

Alla skador på produkterna eller fysiska eller materiella skador på varor eller personer, inklusive sådana från tredje part, som kan uppstå på grund av Kundens underlåtenhet att följa produkttillverkarens bruksanvisningar, åligger Kunden ensam.

Återlämna varor

Förutom i specifika fall och skriftligen godkänd av Italian Safety Distribution SRL eller av Swiss Safety Distribution SAGL , varje retur måste föregås av ett skriftligt klagomål från kunden och måste först godkännas skriftligen av Italian Safety Distribution SRL eller av Swiss Safety Distribution SAGL .

Varorna ska åtföljas av "Dekontamineringsformuläret", som ska fyllas i i sin helhet, stämplas och undertecknas för varje returnerad enhet och fästas på utsidan av förpackningen.

Returfraktkostnaden debiteras kunden; godset anses vara fraktfritt till den italienska Safety Distribution SRL -anläggningen eller av Swiss Safety Distribution SAGL . Italian Safety Distribution SRL och Swiss Safety Distribution SAGL förbehåller sig rätten att undersöka de returnerade varorna för att verifiera garantins tillämplighet och, i händelse av att en defekt som hänför sig till tillverkaren, ersätter de defekta produkterna. I annat fall kommer varorna att returneras till kunden med transportkostnader som denne ska betala.

Klagomål och tvister

Kunden är skyldig att undersöka de mottagna varorna och i detalj, skriftligen, kommunicera till Italian Safety Distribution SRL eller till Swiss Safety Distribution SAGL , eventuella defekter som hittats eller kan upptäckas vid den första inspektionen, eller något annat anspråk i samband med produkterna.

I händelse av att Kunden inte lämnar ovanstående meddelande inom 8 dagar efter mottagandet, kommer Produkterna att anses vara definitivt accepterade och överensstämmande med bestämmelserna i försäljningsavtalet, utan att det påverkar möjligheten, som kan uttryckas senast 12 månader från fakturadatum, för att rapportera eventuella icke-uppenbara defekter.

Under alla omständigheter måste meddelandet om defekter ske inom 8 dagar efter att de upptäckts och Kundens enda rätt kommer att begränsas till garantins bestämmelser enligt ovan.

Det är underförstått att eventuella tvister som rör en del av de levererade varorna eller en enstaka leverans av varor inte kommer att ha någon effekt på resten av beställningen, inte heller på betalningen av andra varor som redan tagits emot och inte omedelbart bestrids.

Jurisdiktion

Försäljningsavtalet kommer att regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Schweiziska edsförbundet.